Szabályzat

Challenge.ON mérnöki esettanulmányverseny 

Részvételi Szabályzat

1. Az E.ON Hungária Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.; Cg. 01-10-043518 által szervezett ("Szervező")
és az EcoSim Üzleti Szimulációk Kft. (székhely: 1094 Budapest, Páva utca 13.; cégjegyzékszám: Cg. CG-01-09-714023) ("Lebonyolító") által lebonyolított 

„Challenge.ON” versenyben ("Verseny") kizárólag a jelen részvételi szabályzatban ("Részvételi Szabályzat") foglalt feltételeknek megfelelő személyek ("Versenyző"), dobogós (első, második és harmadik helyezett) helyezés elérése esetén Nyertes ("Nyertes") vehetnek részt, akik a Verseny ideje (lásd 3. pont) alatt a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt feltételeknek megfelelően járnak el.

2. Részvételi feltételek

2.1. A Versenyben kizárólag azok lehetnek Versenyzők, akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek:

 1. 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy
 2. nappali tagozatos vagy PhD hallgatói jogviszonyban áll valamely magyarországi felsőoktatási intézménnyel villamosmérnök szakon (BsC vagy MsC), vagy felsőoktatási tanulmányainak végzésétől számítva maximum fél év telt el és
 3. regisztrál a www.challengeon.hu oldalon ("Weboldal"), amely során megadja a következő személyes adatait: név, e-mail cím, irányítószám, telefonszám, felsőoktatási intézmény neve, kar és szakirány megnevezése, végzés éve, nyelvismeret szintje, versenyről való értesülés módja, felhasználónév, csapatnév , csapattípus és
 4. elfogadja a jelen Részvételi Szabályzatban leírt valamennyi feltételt, illetőleg az Adatkezelési tájékoztatót megismerte és adatai kezeléséhez kifejezetten hozzájárult,
 5. a Verseny megkezdését megelőzően a regisztrációs során elfogadja a titoktartásra, valamint a felhasználási jogokra vonatkozó nyilatkozatot.
 6. A Versenyre 3 fős csapatokban lehet jelentkezni.
 7. a Verseny időtartama alatt a Részvételi Szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelően járnak el.

2.2. A Versenyből ki vannak zárva

 1. olyan külföldi diákok, akik valamilyen hallgatói csereprogram (például Erasmus) keretében csak ideiglenesen folytatják tanulmányaikat Magyarországon.
 2. a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1§ (1) bek. 1. pont);
 3. a Verseny lebonyolításában résztvevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1§ (1) bek. 1. pont);
 4. az E.ON Hungária Zrt. kapcsolt vállalkozásainak munkatársai, valamint azok közeli hozzátartozói.

2.3. A Versenyzők a regisztrált e-mail címük útján kerülnek azonosításra, így az e-mail cím esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

Azok a Versenyzők, akik a Részvételi Szabályzatban meghatározott feltételeknek nem felelnek meg, a Versenyből automatikusan kizárásra kerülnek.

A személyes döntő ideje alatt a Szervező a wifi hozzáférést, valamint az étel és ital ellátását biztosítja. Az informatikai eszközök rendelkezésre állását valamennyi Versenyző maga biztosítja.

3. A Verseny időtartama

4. A Verseny menete 

4.1. A Versenyző a Verseny időtartama alatt és a Részvételi szabályzatban foglalt feltételeknek megfelelően elfogadja jelen Részvételi szabályzatot. A Részvételi szabályzat elfogadására a Versenyzőknek a www.challengeon.hu regisztrációs oldalon van lehetősége.

A Verseny célja, hogy a Versenyzők az online villamosmérnöki és általános, E.ON-nal kapcsolatos feladatokon keresztül betekintést nyerjenek az E.ON Hungária vállalatcsoportba tartozó társaságok mérnökeinek világába, és megmutassák szakmai tudásukat. Két fordulós online selejtező után a nyerteseket a legjobb 6 csapat közül egy személyes döntőn fogja kiválasztani a szakmai zsűri.

4.2. A Verseny fordulói

A villamosmérnöki esettanulmány egy kétfordulós online selejtezőből és egy élő döntőből áll.

4.2.1 Online szabadulószobás selejtező 

A kétfordulós online selejtezőben a Versenyzőknek változatos szakmai feladatokat kell megoldaniuk egy online szabadulószobában. A selejtezőből a legjobb 6 csapat jut tovább az elő döntő fordulóba.

4.2.2  Mérnöki szakmai témájú vita (döntő)

A villamosmérnöki szakmai vita adja a kihívást a Verseny selejtező fordulójában részt vevők legjobbjainak. A döntőt az aktuális járványügyi szabályozások és a Szervező lehetőségeinek figyelembe vételével online vagy személyes formában kerül megrendezésre.

4.3. A Szervező csak azon Versenyzőket veszi figyelembe, melyek megfelelnek a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt feltételeknek. A Részvételi Szabályzat által támasztott feltételeknek nem megfelelően történő részvételek érvénytelennek minősülnek. 

A Szervező a Versenyben való részvétel érvényességét, a Részvételi szabályzatban foglalt feltételeknek való megfelelést a Nyertesek esetében utólag ellenőrzi. 

5. A nyereményre való jogosultság megállapítása, nyeremények

5.1. A nyereményre való jogosultság megállapítása

A meghatározott szakmai vitákat a döntőben egy szakmai zsűri értékeli, a döntő feladatának közzététele során publikált bírálási szempontok szerint.

5.2. Nyeremények

     1. helyezés: 300 000 Ft értékű műszaki cikk utalvány

     2. helyezés: 240 000 Ft értékű műszaki cikk utalvány

     3. helyezés: 120 000 Ft értékű műszaki cikk utalvány

5.3. Nyertesek meghatározása

A Nyertesek meghatározása kizárólag a szakmai zsűri értékelése alapján történik. A Verseny ideje alatt ugyanazon Versenyző több nyereményt nem nyerhet.

Csak az első 3 helyen végzett csapat kerül kihirdetésre.

A Nyertesek a nyeremény átvételét megelőzően kötelesek a jelen Részvételi Szabályzat mellékletét képező nyilatkozatot aláírni, amelyben tanúsítják, hogy jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott kizárási feltétel nem állnak fent velük szemben. 

Ha a valamelyik Nyertes nem jogosult a Részvételi Szabályzat szerint a nyeremény átvételére, illetve, ha az eredményhirdetést követő 20 (azaz húsz) munkanapon belül a Szervező nem tudja felvenni a kapcsolatot a Nyertessel, vagy a Nyertes lemond nyereményéről a Szervező által kiküldött hivatalos lemondó nyilatkozat kitöltésével és aláírásával, jogosultságát a nyereményre elveszíti. 

5.4. Szervező a Nyerteseket a döntő napján az eredményhirdetéskor kihirdeti. 

5.5. A Nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására a jelen Részvételi szabályzatban meghatározott időtartamon, de legkésőbb a jogosultság megállapítását követő 20 (azaz húsz) munkanapon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertesek bármelyike nem tesz eleget és így a nyeremény időben történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg. Ha a Nyertes a nyereményét az erre nyitva álló határidőn belül nem veszi átvagy a nyeremény átadásához szükséges dokumentációt, mint a Nyertes átvételi nyilatkozatot (1. számú melléklet) nem tölti ki, úgy a határidő jogvesztő jellegű, ezért a Nyertes ezt követően nyereményére jogszerűen nem tarthat igényt.

A Nyertesek részére a Nyereményt a Szervezővel e-mailben történt értesítés után 10 munkanapon belül futárszolgálattaladja át.

A nyeremények másra nem átruházhatók.

Nyomdai hibákért Szervező nem vállal felelősséget. 

5.6. A Nyertesek a Versenyben való részvétellel – így jelen Részvételi Szabályzatban foglaltak elfogadásával - hozzájárulnak ahhoz, hogy nevüket és csapatnevüket a Szervező www.challengeon.hu weboldalán feltüntesse.

5.7. A Versenyben megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. kért adatok hiánya, helytelensége stb.), a Szervező érdekkörén kívül felmerülő technikai problémákért, a nyeremények kézbesítésének a Nyertesnek felróható magatartása miatti elmaradásáért vagy késedelmes beváltásáért a Nyertesek és/vagy Versenyzők felé semmiféle felelősséget nem vállalnak. 

5.8. A Nyerteseket a Versenyben résztvevő, általuk megadott teljes nevük és e-mail címük alapján azonosítja Szervező, így az időközbeni esetleges változással járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező nem vállalja. 

A Versenyző tudomásul veszi, hogy időnként előfordulhat, hogy a Szervezőn vagy a Verseny szervezésében résztvevő partnerein kívülálló okokból a szolgáltatás nem használható. A Versenyző tudomásul veszi, hogy az üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebesség a kiszolgáló technikai feltételeinek függvénye, és ezért a Szervező felelősséget nem vállal. A fentieket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn és partnerein kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, az eszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. 

5.9. A Versenyzők elfogadják, hogy a Versenyben való részvétel során a Részvételi Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. 

5.10. A nyeremények átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő, a Részvételi Szabályzatban kifejezetten nem szabályozott további költségek és kiadások (pl. a helyszínre utazás költségei stb.) a Nyertest terhelik. Jelen szabályzatban rögzített Versennyel kapcsolatosan felmerülő valamennyi adó- és járulékkötelezettségeket a Lebonyolító viseli. 

5.11. A Szervező kizárja a Versenyből azt a Versenyzőt, aki számára a nyereményt azért nem lehet átadni, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak vagy tévesek, vagy a Versenyző egyéb okból nem felel meg a Részvételi Szabályzatban írt feltételeknek. A Versenyző téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

5.12. A Versenyző a Versenyre történő regisztrációjával tudomásul veszi, és a részvétellel elfogadja a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt, valamint egyértelműen és kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a Szervező a Versenyhez kapcsolódóan kezelje.

6. Vegyes rendelkezések

6.1. A Szervező fenntartja a jelen Részvételi Szabályzat indokolás nélküli módosításának jogát, a módosítás honlapon (www.challengeon.hu) történő közzétételével.

6.2. A Szervező nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.

6.3. A Szervező az esetleges hacker-támadások következtében keletkezett károkért felelősséget nem vállal.

6.4. A személyes adatok védelmével kapcsolatos részletes rendelkezéseket az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza. 

7. Adatkezelési Tájékoztató

7.1. Adatkezelő: az adatkezelő az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza. A jelen tájékoztató kapcsán az adatkezelő a Szervező, azaz az E.ON Hungária Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.; Cg. 01-10-043518) (jelen fejezet tekintetében "Adatkezelő"). A Versenyző a www.challengeon.hu weboldalon a Részvételi Szabályzat elfogadásával a jelen tájékoztatóban szereplő, adatkezelések kapcsán adatait az Adatkezelő részére átadja. A jelen tájékoztató az Adatkezelő által végzett, Versenyző által adott önkéntes hozzájáruláson alapul. A jelen tájékoztató szempontjából személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. 

7.2. Amikor a Versenyző a www.challengeon.huhonlapra lép, tevékenységéről általános jellegű adatok kerülnek rögzítésre, amelyek nem minősülnek személyes adatnak. Az oldal üzemeltetésére használt webszerverek általános technikai jellegű adatokat rögzítenek. Ezek az információk anonim módon kerülnek kiértékelésre és a honlapok látogatottságának felmérését, valamint a közzétett tartalmak és alkalmazások fejlesztését szolgálják. A Versenyző tevékenységéről ily módon rögzített böngészési adatok nem kerülnek további feldolgozásra, és azokat nem adják tovább harmadik fél részére. Konkrét személyekre vonatkozó felhasználói profilt nem generálunk. 

7.3. Adatkezelés jogalapja: Elsősorban az Európa Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete ("GDPR") 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja alapján. Az alábbiakban bemutatjuk az adatkezelés részleteit az egyes adatkezelési célok szerint.

7.4. Amennyiben a Versenyző a Részvételi Szabályzatban foglalt feltételeket elfogadja, Versenyző tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő, mint Szervező, valamint az E.ON Hungária vállalatcsoportjába tartozó társaságok és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó ("Adatfeldolgozók") a megadott személyes adatait kizárólag a 7.5 pontban foglalt adatkezelési céloknak megfelelően kezeljék és feldolgozzák. 

7.5. Adatkezelési célok: a Versennyel összefüggésben, annak időtartama alatt: (i) kapcsolattartás, (ii) adminisztráció, valamint a (iii) nyeremények átadása, (iv) karrier hírlevél küldése, külön hozzájárulás alapján, amennyiben ehhez a Versenyző regisztrációkor a külön mező kitöltésével elfogadásra került.

7.5.1. Kezelt személyes adatok köre: a Versenyző (i) neve, (ii) e-mail címe, (iii) irányítószáma, (iv) telefonszáma, (v) felsőoktatási intézményének neve, (vi) kar és (vii) szakirány megnevezése, (viii) végzési éve, (ix) nyelvismereti szintje, (x), versenyről való értesülés módja (xi), csapatnév (xii), csapattípus (xiii).

7.5.2 A Karrier Hírlevél küldése céljából, amennyiben ehhez a Versenyző a regisztrációkor hozzájárult, a 7.5.1-ben megegyező személyes adatokat használja fel az Adatkezelő, annak érdekében, hogy a Karrier Hírlevél azon tartalmakat tartalmazza, amely illeszkedik a Versenyző képzettségéhez.

7.6. Személyes adatok tárolásának időtartama: Verseny időtartama és a Verseny lezárását követő 1 év. Karrier Hírlevél küldése esetén az erre történő regisztrációtól számított 5 év, azzal, hogy a Versenyző a Karrier Hírlevélről bármikor leiratkozhat, tehát korábbi hozzájáruló nyilatkozatát bármikor indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja.

7.7. Adatbiztonság: a Versenyző személyes adatainak védelmére az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági szabályozást tart hatályban, amely leírja az adatbiztonsági alapelvek alkalmazásának módjait és feltételeit. Az adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó jogosultsági szintek megadásával korlátozza. Az Adatkezelő és Adatfeldolgozó által meghatározott munkakörökhöz, meghatározott módon, jogosultsági szintek szerint férhetnek hozzá az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó munkavállalói. Az Adatkezelő az informatikai rendszerek biztonsága érdekében az informatikai rendszereket tűzfallal védi, valamint a külső- és belső adatvesztések megelőzése érdekében víruskereső és vírusírtó programot használ. Az Adatkezelő gondoskodott továbbá arról, hogy a visszaélések megelőzése érdekében az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikációt megfelelően ellenőrizze. Az esetleges adatkezelési incidensek eljárásrendjéről az Adatkezelő a fentebb hivatkozott információbiztonsági szabályozást tart hatályban. Az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. 

7.7.1. Irányított információbiztonsági intézkedéseink során többek között kiemelt figyelmet fordítunk (i) az üzemeltetés- és fejlesztésbiztonságra, (ii) az adatszivárgás megelőzésére, (iii) az üzletfolytonosság fenntartására, (iv) kártékony kódok elleni védelemre, (v) az adatok biztonságos tárolására, továbbítására, feldolgozására, (vi) behatolás védelmére és felderítésére, (vii) a jogosulatlan hozzáférés megelőzésére, (viii) a sérülékenység- és incidenskezelésre, valamint (ix) a munkavállalóink biztonsági képzésére. Kockázatarányos intézkedéssekkel védjük az érintett adatokat. Magas szintű biztonsági intézkedéseket és védelmi megoldásokat használunk az Érintettek adatainak védelme érdekében, annak teljes életciklusa alatt.

7.8. Adatfeldolgozó: Az a természetes, vagy jogi személy, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A Versenyző személyes adataival kapcsolatban adatfeldolgozóként ("Adatfeldolgozó") járnak el az alábbi cégek. A Versenyző személyes adataival kapcsolatban adatfeldolgozóként jár el:

7.9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek: a Versenyző kérelmezheti az Adatkezelőnél az alábbiakat: (i) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről; (ii) személyes adatainak helyesbítését; (iii) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy korlátozását; (iv) egyes esetekben joga van az adathordozhatósághoz; illetve (v) tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

7.9.1. Az Adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Versenyzőnek, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az adatvedelem@eon-hungaria.com e-mail címen. Az Adatkezelő a hatályos jogszabályoknak megfelelően és az abban meghatározott időtartamon belül tájékoztatja az Érintettet. Az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu; 1363 Budapest, Pf. 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az Érintett személyiségi jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Bírósághoz fordulás esetén az Érintett a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. 

7.9.2. A Versenyző bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó a 7.5 pontban említett módokon, amelyet megtehet a Versenyző egy lemondó nyilatkozat alábbi címekre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): az info@challengeon.hu e-mail címeken. Versenyző a Verseny időtartama alatt elküldött lemondó nyilatkozat megküldésével elfogadja, hogy az egyben a Versenyből való kizárással is járhat.

7.9.3. Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű az Adatkezelőnek elküldeni a panaszt. Az Adatkezelő az Érintett tájékoztatással kapcsolatos kérése, illetve adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása és panasza esetén indokolatlan késedelem nélkül, a mindenkori jogszabályokban által előírt időn belül nyújt tájékoztatást az Érintett személy részére. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő a jogszabályban írtak szerint meghosszabbítható. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőben tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a fent megjelölt hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Az Adatkezelő adatvédelmi ügyekben illetékes kapcsolattartójának (adatvédelmi tisztviselő) neve és elérhetőségei a http://www.eon.hu/adatvedelem oldalon érhetők el.

7.10. Közzététel, módosítások: a jelen adatkezelési tájékoztató elérhető a www.challengeon.hu honlapon. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsa. A módosításokról a Versenyzőket az Adatkezelő www.challengeon.hu honlapján keresztül tájékoztatja.

 

E.ON Hungária ZrtSzervező 

Budapest, 2021.02.01.

 

1. számú melléklet

A nyertes nyilatkozata

Alulírott _____________________________________________________

születési hely, idő: _____________________________________________

anyja neve: ___________________________________________________

e-mail cím: ___________________________________________________

a jelen nyilatkozat aláírásával önkéntesen, befolyásmentesen és visszavonhatatlanul kijelentem, hogy az E.ON Hungária Zrt. által szervezett „Challenge.ON” elnevezésű verseny Részvételi Szabályzata értelmében 18. életévemet betöltött személy vagyok, akivel szemben kizárási feltétel nem áll fent.

 

Kelt ____________________________

 

Aláírás